Follow by Email

Monday, 18 July 2011


परत ये

मी नाही बोलली तरी,
मला समजून घेणारा तू,
माझ्या वर न बोलता ही,
अबोल प्रीत बरसवनरा तू,
तुझ्या जगात राहूनही ,
माझ्यावर जीव ओवाळून टाकणारा तू,
अजून किती रे तरसवणार,
माझ्यावर पुन्हा मायेची बरसात करायला,
पुन्हा परत कधी येशील रे तू.?.


रिया/१८.०७.२०११

No comments:

Post a Comment