Follow by Email

Sunday, 24 July 2011

सोबत

सोबत
हात तुझा हातात , चन्द्र पण हवा...
आपण  दोघेच होतो  ...............
याला  पुरावा  कोणी तरी  हवा  !!@ram more/24072011

No comments:

Post a Comment