Follow by Email

Wednesday, 27 July 2011

.तो ''देव'' झाला

 
 

तो ''देव'' झाला

बरे झाले तो एकदाचा  वाईट वागून गेला
त्याच्यातला राक्षस तर निघुन  गेला
आता मला त्याची भीती नाही वाटत
कारण
ती आता देव होवून गेला .....
@राम मोरे/२८०७२०११/०७४४स

No comments:

Post a Comment