Follow by Email

Wednesday, 10 August 2011

एकदा राम पहायचाआज मला हृदयाशी तुला धरायचे आहे ..
तुझ्यातला  राम एकदा मला पहायचा आहे ..
दुनिया  सारी विचारते देव कुठे आहे ..
तुझ्यातला मी आज त्यांना दाखवायचा आहे ..


@राम मोरे/११८२०११/०५५८स. .

No comments:

Post a Comment