Follow by Email

Friday, 12 August 2011

आसवे

असशील येत तर स्वप्नांना तिकडेच कुठे ठेवून ये ..
वास्तव जगायचेच असेल हंडा भर आसवे घेवूनच ये !!

@राम मोरे/११०८२०११/१०२०स.

No comments:

Post a Comment