Follow by Email

Wednesday, 17 August 2011

तुझे नसणे

 
तुझ्या नसण्याला कुठे उगा शोधीत रहातो .
पावूल खुणा प्रकाशाच्या उगा कुरवाळत राहतो !!
@राम मोरे/१२८०८२०११/०९३८स

No comments:

Post a Comment