Follow by Email

Tuesday, 16 August 2011


 निर्गुण निराकार होते ..
श्वासात येत होते ..
आता आकारात आहे ..
कुशीत यावे वाटते ..

@राम मोरे/१६०८२०११/१८५१

No comments:

Post a Comment